POČETNA STRANAŠKOLA USMENOG PREVOĐENJAPISMENO PREVOĐENJETRENING CENTAR PRODAVNICA
 
O NAMAKONTAKTDOKUMENTI
   
       
 
O projektu škole usmenog prevođenja | Moduli | Zašto, šta, kako | Oprema|Nastavni materijal | Materijal za polaznike | Izbor i obuka instruktora
 
Nastavni materijal

 
 
     
Štampana verzija na 410 strana + e-verzija u PDF formatu na eksternom HD   Štampana verzija na 500 strana + e-verzija u PDF formatu na eksternom HD
     
 
Teorijska predavanja

Nastavna metoda u školi usmenog prevođenja je dominantno laboratorijska, odnosno više od 95% vremena je posvećeno praktičnom vežbanju konsekutivnog i simultanog prevođenja.
Predviženo je samo četiri teorijska predavanja:

 • Konsekutivno prevođenje
 • Tehnika beleženja u konsekutivnom prevođenju
 • Simultano prevođenje, i
 • Prevodilac kao ličnost

Slajd prezentacije pomenutih predavanja date su u knjizi 1.

Govori
 
 

Najvažniji deo obuke konferencijskih prevodilaca je usmeno prevođenje (konsekutivno ili simultano) izabranih govora od strane polaznika tečaja. Instruktor (trener) na svakoj nastavnoj seansi reprodukuje video snimke govora koje je unapred izabrao za pojedine polaznike u zavisnosti od vrste i trenutnog postignutog nivoa obuke.

Odabrani govori (ili pedagoški relevantni delovi) - na svim jezicima od interesa za evropske institucije - prikupljaju se od strane profesionalnih prevodilaca i čuvaju se u onlajn bazi podataka koja se može pretraživati. Govori obuhvataju:

 • snimke sa javnih konferencija u prostorijama Komisije EU
 • konferencije za štampu
 • parlamentarne rasprave
 • intervjue
 • govore posebno pripremljene za potrebe obuke od strane usmenih prevodilaca EU i univerzitetskih trenera

Materijal se prikuplja od strane evropskih institucija, međunarodnih i nacionalnih organizacija i institucija.
Svi govori su kategorizirani prema:

 • jeziku
 • nivou
 • predviđenoj upotrebi (konsekutivno ili simultano prevođenje)
 • području ("predmetu")
 • tipu

Govori se mogu pretražiti koristeći jedan ili više od sledećih kriterijuma:

Jezik: Engleski, francuski, nemački, italijanski, španski, ruski i srpski
Nivo: Određuje fazu obuke za koju je govor pogodan: osnovni, početni, srednji, napredni/testni i vrlo napredni. Napominjemo da su govori za osnovni nivo dostupni samo za vežbe konsekutivnog prevođenja i za sledeće jezike: engleski, francuski, nemački, španski i italijanski. Trenutno dodajemo osnovne govore na holandskom i portugalskom jeziku.
Korišćenje: Simultano i konsekutivno. Ovo na nikakav način nije obavezujuće, ali daje vam indikaciju najboljeg korištenja različitih govora u različitim fazama procesa učenja.
Oblast: Označava temu u skladu sa trenutnim oblastima EU. Postoji i opšta oblast za teme koje nisu obuhvaćene oblastima politike.
Tip: Pomaže u suženju kategorije govora koje tražite: konferencija, debata, slušanje, intervju i pedagoški materijal

Pedagoški materijal sastoji se od govora snimljenih od strane iskusnih konferencijskih prevodilaca EU i univerzitetskih trenera. Ovi govori su posebno prilagođeni potrebama polaznika kurseva usmenog prevođenja za vežbanje u konsekutivnom i simultanom režimu i prilagođeni su različitim fazama njihove obuke.

Rezultati pretraživanja

Zaglavlje sadrži:

Broj govora: Označava jedinstveni broj koji se daje svakom govoru
Naslov: Sadrži naslov govora. Ako kliknete na hipervezu naslova govora, možete pristupiti stranici sa govorom i svim relevantnim informacijama
Jezik: Označava jezik govora
Oblast: Prikazuje teme govora
Tip: Ukazuje da li je to konferencija, konferencija za štampu, debata, slušanje, intervju ili pedagoški materijal
Nivo: Označava jedan od pet nivoa: osnovni, početni, srednji, napredni/testni i veoma napredni
Korišćenje: Pokazuje da li je govor pogodan za konsekutivno ili simultano prevođenje
Trajanje: Pokazuje dužinu govora

Detalji govora:

 • Informacije o autorskim pravima
 • Mesto i datum govora
 • Opis: pomaže da se brzo shvati kontekst i tema govora.
 • Broj govora
 • Trajanje
 • Jezik
 • Nivo
 • Tip
 • Upotreba
 • Oblast
 • Terminologija: sadrži pojmove koje je profesionalni konferencijski prevodilac smatrao najvažnijim i relevantnim za govor. Ovo polje može sadržati i brojeve, skraćenice, odgovarajuća imena i citate na drugom jeziku.

U ovom dokumentu se nalazi spisak govora na engleskom, nemačkom, italijanskom, francuskom, španskom i srpskom jeziku. Svi govori su razvrstani prema nivou obuke. Ukupan broj govora je 1.810. U ovom trenutku posedujemo 421 transkript.

 
 
 
 
 
REPOZITORIJUM VIDEO DATOTEKA ZA NASTAVU KONFERENCIJSKOG PREVOĐENJA

JEZIK

konsekutivno prevođenje simultano prevođenje s+k Tr
OS PO SR NA VN TE Σ

PO SR NA VN TE Σ Σ
ENGLESKI 24 67 71 18 5 12 197 56 118 44 16 18 252 449 33
NEMAČKI 12 25 35 10 3 11 96 20 76 63 38 7 204 300 129
FRANCUSKI 18 40 48 6 2 4 118 19 107 75 29 8 238 356 77
ITALIJANSKI 20 36 52 15 4 - 127 27 74 46 12 3 162 289 57
ŠPANSKI 12 44 34 13 - 5 108 26 82 45 12 6 171 279 105
RUSKI 9 35 17 9 2 - 72 3 18 4 2 2 29 101 20
SRPSKI 81 60 49 73 12 - 275 27 31 40 17 - 115 390 -
HRVATSKI - 2 1 4 - - 7 3 10 3 1 - 17 24 -
SLOVENAČKI - 6 4 4 1 - 15 11 16 7 6 - 40 55 -
MAKEDONSKI 1 1 2 2 1 - 7 2 8 7 3 - 20 27 -
BUGARSKI 3 5 11 2 1 - 22 2 11 18 3 - 34 56 -
GRČKI - 4 9 3 - - 16 5 17 17 16 - 55 71 -
TURSKI - 11 5 4 1 - 21 2 12 9 1 - 24 45 -
ARAPSKI - - 1 - - - 1 - 3 5 3 - 11 12 -
UKUPNO 180 336 339 163 32 32 1082 203 583 383 159 44 1372 2454 421
 

Nastavni materijal obuhvata:

 • Slajd prezentacije (teorijska predavanja: Tehnika beleženja u konsekutivnom prevođenju, Simultano prevođenje i Teorija i praksa pismenog i usmenog prevođenja)
 • Video materijal (video snimci govora snimljenih specijalno za potrebe obuke ili sakupljenih od strane instruktora (trenera) i profesionalnih konferencijskih prevodilaca.
 • Transkripti (transkripti govora koji se koriste za vežbanje usmenog prevođenja)
 • Knjiga "O prevodilaštvu i prevodiocima"

Zbog velikog obima, materijal je podeljen u dve knjige: KNJIGA 1: Predavanja i govori, i KNJIGA 2: Transkripti govora

Na eksternom HDD disku nalaze se slajd prezentacije u pptx formatu (Microsoft PowerPoint), video materijal u mp4 formatu i kniga "O prevodilštvu i prevodiocima" i PDF formatu.

 
Svi govori za vežbanje konsekutivnog i simultanog prevođenja u gore navedenim jezičkim grupama svrstani su u tabele (KNJIGA 1). Tabele služe instruktorima za lako pronalaženje adekvatnih govora koje će koristiti na odgovarajućem nivo nastave. Pogledajte primer ispod.
 
Video snimci govora se reprodukuju preko web aplikacije specijalno izrađene za potrebe obuke konferencijskih prevodilaca.
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
ŠKOLA USMENOG
PREVOĐENJA
PISMENO
PREVOĐENJE
TRENING
CENTAR
PRODAVNICA MULTI SERVIS
         
O školi Stručno prevođenje Simultano prevođenje O projektu škole UP O nama
Tečajevi Terminologija SDL Trados Studio Moduli Kontakt
Seminari Osiguranje kvaliteta   Zašto, šta, kako Dokumenti
Instruktori Upravljanje kvalitetom   Audio i video sistem  
Polaznici Jezici   Nastavni materijal  
Prijava/Cene/Ugovor Stono izdavaštvo (DTP)   Materijal za polaznike  
Galerija Klijenti   Izbor i obuka instruktora  
  Tehnologija