POČETNA STRANAŠKOLA USMENOG PREVOĐENJAPISMENO PREVOĐENJETRENING CENTAR PRODAVNICA
 
O NAMAKONTAKTDOKUMENTI
   
       
 
O projektu škole usmenog prevođenja | Moduli | Zašto, šta, kako | Oprema|Nastavni materijal | Materijal za polaznike | Izbor i obuka instruktora
 
Zašto škola, šta vam je sve potrebno i kako da odmah počnete sa nastavom
 
 
Štampana verzija na 160 strana + e-verzija u PDF formatu na eksternom HD
 
Praktični vodič za osnivanje i početak rada škole konsekutivnog i simultanog prevođenja sa kompletnim materijalom za primenu u praksi. Sve šta vam je potrebno da odmah počnete sa nastavom.
 
Važno je da znate da vam ne nudimo samo priručnik ili uputstvo o tome šta i kako treba da uradite da bi osnovali školu usmenog prevođenja - naša ponuda je preuzimanje kompletne dokumentacije i svih potrebnih materijala koji vam omogućavaju da odmah počnete sa radom škole.
 
1. UVOD
1.1 MISIJA ŠKOLE
1.2 CILJEVI ŠKOLE
1.3 CILJNA GRUPA
2. REGISTRACIJA ŠKOLE
3. LJUDSKI RESURSI
3.1 RUKOVODILAC ŠKOLE
3.2 SEKRETAR/ASISTENT
3.3 WEB MASTER/ADMINISTRATOR
4. ŠKOLSKI PROSTOR
5. WEB SAJT
6. NASTAVNI MATERIJAL
6.1 MATERIJAL ZA INSTRUKTORE
6.2 MATERIJAL ZA POLAZNIKE
6.3 NASTAVNA WEB APLIKACIJA
7. INSTRUKTORI
7.1 IZBOR I OBUKA INSTRUKTORA
8. NASTAVNI PLAN
8.1 BROJ I TRAJANJE NASTAVNIH SEANSI
9. NASTAVNI PROGRAM
9.1 OBJAŠNJENJA AKTIVNOSTI U TOKU NASTAVNE SESIJE
9.1.1 Postupak pri korišćenju AV klipova/govora instruktora
9.1.2 „Čisti korisniik“
9.1.3 Podela na nivoe prema težini govora
9.1.4 Kriterijumi za klasifikaciju govora
9.1.5 Evaluacija prevoda
9.2 PRIPREMNI TEČAJ KONFERENCIJSKOG PREVOĐENJA
9.3 STANDARDNI TEČAJ KONSEKUTIVNOG I SIMULTANOG PREVOĐENJA - varijanta A
9.3.1 Organizacija nastavnih sesija
9.3 STANDARDNI TEČAJ KONSEKUTIVNOG I SIMULTANOG PREVOĐENJA - varijanta B
   
 
9.4 STANDARDNI TEČAJ KONSEKUTIVNOG PREVOĐENJA
9.5 STANDARDNI TEČAJ SIMULTANOG PREVOĐENJA
9.6 TEČAJEVI USMENOG PREVOĐENJA NA DALJINU (ONLINE)
9.6.1 Uslovi za pohađanje online tečajeva
9.7 SPECIJALISTIČKI TEČAJ USMENOG PREVOĐENJA: Razumevanje osnovnih pravnih pojmova i kategorija
9.8 SPECIJALISTIČKI TEČAJ USMENOG PREVOĐENJA: Osnovni pojmovi crkava i verskih zajednica
9.9 SEMINAR: Teorija i praksa pismenog i usmenog prevođenja
9.10 SEMINAR: Bezbednosni aspekti prevodilaštva
10. UPISNE AKTIVNOSTI
10.1 PRIJAVLJIVANJE
10.2 SELEKCIJA KANDIDATA
10.2.1 Kriterijumi za selekciju polaznika tečaja simultanog i konsekutivnog prevođenja
10.3 UGOVOR O POHAĐANJU TEČAJA
11. PRIPREMA I POČETAK NASTAVE
11.1 FORMIRANJE GRUPA
11.2 RASPORED NASTAVNIH SESIJA
11.3 NASTAVNI DNEVNIK
12. ZAVRŠETAK NASTAVE
12.1 TESTIRANJE
12.2 IZRADA I URUČIVANJE SERTIFIKATA
12.2.1 Sertifikat
12.2.2 Evaluacija završnog testa
12.2.3 Opis ostvarenog nivoa osposobljenosti
12.3 EVALUACIJA NASTAVE
12.3.1 Mišljenja polaznika
13. ANALIZA TAKUĆE I PLANIRANJE NAREDNE ŠKOLSKE GODINE
         

 
     
     
 
 
 
 
         
ŠKOLA USMENOG
PREVOĐENJA
PISMENO
PREVOĐENJE
TRENING
CENTAR
PRODAVNICA MULTI SERVIS
         
O školi Stručno prevođenje Simultano prevođenje O projektu škole UP O nama
Tečajevi Terminologija SDL Trados Studio Moduli Kontakt
Seminari Osiguranje kvaliteta   Zašto, šta, kako Dokumenti
Instruktori Upravljanje kvalitetom   Audio i video sistem  
Polaznici Jezici   Nastavni materijal  
Prijava/Cene/Ugovor Stono izdavaštvo (DTP)   Materijal za polaznike  
Galerija Klijenti   Izbor i obuka instruktora  
  Tehnologija