POČETNA STRANAŠKOLA USMENOG PREVOĐENJAPISMENO PREVOĐENJEŠKOLA STRANIH JEZIKATRENING CENTAR
 
O NAMAKONTAKTDOKUMENTI
   

Prevodilac ne prevodi reči, već prenosi poruke.
Rečenica se uvek mora završiti, ne sme da „visi“, čak i ako govornik to nije učinio.

 
   
 
 
  ČESTO POSTAVLJANA PITANJA
 
 
 
 

1995. godine, MULTI SERVIS je okupio ekipu sastavljenu od nekoliko najviđenijih prevodilaca srednje i mlađe generacije i sa njima pokrenuo prvu Školu konsekutivnog i simultanog prevođenja u tadašnjoj Jugoslaviji. Reč je o nekadašnjim, ali i aktuelnim službenicima Prevodilačke službe Savezne Vlade, na čelu sa nekadašnjim načelnikom te službe, G.Vladimirom Pavlovićem. Te ljude je povezivalo bogato zajedničko iskustvo u usmenom prevođenju na najvišem državnom nivou, ali i nešto još značajnije: većina njih su bili stažisti u najvećoj prevodilačkoj službi na svetu: u Prevodilačkoj službi Komisije Evropskih Zajednica u Briselu, gde su osposobljeni za obavljanje tog napornog i plemenitog posla na isti način kao i njihove kolege u Evropskoj Uniji. Zato su upravo ti ljudi, u vreme potpune izolacije SR Jugoslavije bili angažovani, u ličnom svojstvu, kao prevodioci na Konferenciji o bivšoj Jugoslaviji u Londonu, Briselu, Ženevi.

Škola MULTILINGUA je obrazovala više od dvadeset generacija usmenih prevodilaca sa vrlo zadovoljavajućim uspehom.  Za sve segmente profesije usmenog prevodioca (konsekutivno prevođenje, simultano prevođenje sa stranog jezika i na strani jezik, pismeno prevođenje sa stranog jezika i na strani jezik) u proseku je osposobljeno oko 40% polaznika, a za pojedine segmente i njihove kombinacije (konsekutivno + simultano sa stranog jezika na maternji,  konsekutivno + simultano na strani jezik, pismeno sa stranog jezika + konsekutivno, itd), osposobljeno je u proseku 90% svih polaznika.

Danas u školi usmenog prevođenja svoje znanje i iskustvo polaznicima prenose i neki od naših bivših polaznika. Zahvaljujuci svom talentu, stručnom znanju i vec stecenom iskustvu naši najbolji polaznici polako preuzimaju instruktorska mesta od svojih starijih kolega.

Bavljenje konsekutivnim i simultanim prevođenjem zahteva neke kvalitete koji se ne mogu steći, sa kojima se dolazi na svet. Reč je o istančanoj inteligenciji, sposobnosti koncentracije i velikoj memoriji.  Neophodna je sposobnost munjevitog povezivanja pojmova, maštovitih asocijacija, pravilnog reagovanja na neočekivane situacije.

Inteligencija je prevodiocu potrebna kao neophodan alat za permanentno učenje. Usmeni prevodilac doživotno uči, dopunjava i aktuelizuje postojeća znanja iz najrazličitijih oblasti. On mora znati da odvaja bitno od nebitnog, da, učeći, ne opterećuje svoju memoriju nekorisnim sadržajima. U očima stručnjaka za pojedinačne oblasti, prevodilačka znanja su površna, ”kozerska”, ali su vrlo široka i interaktivna.
Memorija usmenog prevodioca, očigledno, mora biti vrlo velika, ali i dobro organizovana. Ona se nadograđuje maštovitošću i sposobnošću brzog povezivanja ideja.

Sposobnost koncentracije iskusnih prevodilaca je za laike zapanjujuća. Konsekutivni prevodilac mora biti u stanju da, uz pomoć vrlo sumarnih beležaka, reprodukuje na maternjem ili stranom jeziku, portpuno ravnopravno, do trideset minuta govora. Pritom taj govor može biti (najčešće i jeste) konfuzan, agramatičan, ili pak prepun usko stručnih termina. Poređenja radi, da bi mogao korektno da reprodukuje polusatni monolog (oko sedam stranica teksta!) glumcu je potrebno tri do šest sati intenzivnog učenja teksta. A konsekutivni prevodilac je dužan da istu količinu teksta reprodukuje odmah, skoro sa jednakom preciznošću kao glumac!

Na svim tečajevima usmenog prevođenja se koristi nastavna metoda koju su kreirali akreditovani treneri i prevodioci EU kao naša sopstvenia "zanatskia" metoda, proistekla iz bogate prakse.
Ta metoda je pragmatična, skoncentrisana na intenzivno vežbanje, na simuliranje stvarnih situacija, bez nepotrebnog teoretisanja, budući da su svi kandidati obrazovani mladi ljudi koji su potrebna teorijska znanja već stekli na studijama.
Program tečaja obuhvata osposobljavanje polaznika za obavljanje poslova usmenog prevodioca (konsekutivnog i simultanog), i to na dva nivoa:
- na nivou sticanja stručnih veština (korišćenja elektronske opreme za simultano prevođenje, veština memorisanja sadržaja, veština beleženja elemenata sadržaja, ponašanje prevodioca i odnosi sa korisnicima prevodilačkih usluga);
- na nivou obogaćivanja jezičkog fonda terminima iz najrazličitijih oblasti ljudskog stvaralaštva,  informisanja o terminološkim problemima u zavisnosti od specifičnosti svakog pojedinačnog jezika, ispravljanja i negovanja izgovora, artikulacije i dikcije

Od oktobra 2014. počeli smo s primenom Novog pristupa u izvođenju obuke za konferencijsko prevođenje koji je rezultat usvajanja nove metodologije, u skladu s evolucijom struke u strukturama koje su nam i do sada bile uzor.

Kompletna nastava u prostorijama Multi servisa. Dosadašnja nastava simultanog prevođenja u Sava centru, odnosno istovremeno vežbanje svih jezičkih grupa u istoj sali u suštini je značila da je ogromna većina vremena bila provedena u prevođenju preko releja, odnosno u prevođenju sa srpskog na strani jezik. Od ove školske godine prelazimo na nastavu simultanog/konsekutivnog prevođenja po jezičkim grupama što će omogućiti direktniji kontakt sa polaznicima, pravovremene povratne informacije i mogućnost za dominantno prevođenje sa stranog na maternji jezik. Za nastavu simultanog prevođenja u prostorijama Multi servisa na raspolaganju su dve prostorije dve prostorije. Obe imaju svoju prevodilačku kabinu i neophodnu opremu.

Napuštanje tematskih časova. Do sada je svaka nastavna sesija bila posvećena vežbanju usmenog prevođenja na neku unapred zadatu stručnu temu. Promena se sastoji u tome što će ubuduće polaznici prevoditi govore koji su podeljeni po svojoj strukturi, odnosno težini. Sve stručne teme će i dalje biti prisutne ali će nastavne sesije biti organizovane tako da polaznici na jednoj sesiji prevode govore na različite teme. Na početku tečaja ti govori su vrlo jednostavni da bi na kraju postali složeni i zahtevni za prevođenje.

Primena AV materijala koji se preporučuje za obuku konferencijskih prevodilaca. U nastavi će se koristiti kompletan AV materijal koji se koristi za vežbanje usmenog prevođenja (razvrstan po temama, dužini, terminologiji, težini, vidu prevođenja, itd.)

Primena novog nastavnog plana. Prelazak na rad po jezičkim grupama omogućava potpuno novu koncepciju organizacije nastavne sesije: upoznavanje polaznika sa govorom koji će prevoditi, kratak brainstorming (kandidati iznose glavne informacije koje imaju o temi), najava ključnih reči i termina od strane instruktora, prevođenje, analiza i evaluacija nakon svakog prevoda (mišljenje, primedbe, sugestije po unapred zadatim kriterijumima).

Uvođenje evaluacije polaznika. Evaluacija je podeljena na onu koja sledi nakon svakog prevoda u nastavnih sesija i završnu evaluaciju nakon izvršenog testiranja na kraju tečaja. Evaluacija se vrši na osnovu kriterijuma za procenu kvaliteta prevoda: sadržaj prevoda, poznavanje jezika, analitičke veštine u toku prevođenja, nastup i držanje u toku prevođenja...

Novi način ocenjivanja na završnom ispitu. Iznijansirano opisno ocenjivanje sa naglaskom na stepen osposobljenosti polaznika za simultano/konsekutivno prevođenje. Sastavni deo sertifikata je evaluacioni list sa završnom ocenom za kvalitet prevoda i pojedinačnim ocenama za svaki kriterijum koji je bio predmet evaluacije.

Tri ključne prednosti Novog pristupa:
a) viši stepen individualizacije obuke, odnosno mogućnost prilagođavanja sadržaja, brzine i složenosti govora različitim nivoima prevodilačke veštine,
b) napuštanje tematskih sesija i fokusiranje na elemente same veštine konferencijskog prevođenja, i
c) približavanje polaznika stvarnom profesionalnom ambijentu (AV materijal) uz izbegavanje improvizovanja i, naročito, čitanja govora na vežbanjima.

 
ZAŠTO MULTILINGUA

25 godina iskustva u obuci usmenih prevodilaca uvek u skladu sa metodom i preporukama evropskih institucija koje se bave usmenim prevođenjem. Prva i još uvek JEDINA PRAVA škola usmenog prevođenja na Balkanu. Škola čiji su instruktori najbolji usmeni prevodioci Srbije akreditovani za prevođenje na međunarodnim skupovima koje organizuje EU i Evropski parlament. Škola čiji polaznici danas prevode na najvišem državnom nivou i najznačajnim međunarodnim skupovima koji se organizuju u Srbiji i inostranstvu.

  • Instruktori akreditovani za obuku konferencijskih prevodilaca od strane Generalne direkcije za prevođenje (SCIC) Komisije EU
  • Nastavna metoda koju su kreirali akreditovani treneri i prevodioci EU
  • Nastavni materijal koji se koristi na vežbanjima u toku tečajeva (isključivo za potrebe nastave) se sastoji od nekoliko hiljada video klipova (snimljenih od strane naše škole i linkova ka video klipovima slobodno dostupnih na internetu, razvrstanih po nivoima i vidovima konferencijskog prevođenja).
  • Nekoliko stotina vežbi za samostalan rad kod kuce dizajniranih od strane naših instruktora koji su prevodioci i treneri akreditovani od strane Generalne direkcije za prevođenje (SCIC) Komisije EU
 
 
400 VEŽBI SA SAMOSTALAN RAD

Oko 400 vežbi za samostalan rad koje detaljno opisuju koje veštine treba da posedujete za kvalitetno usmeno prevođenje i na koji način možete da ih usvojite/poboljšate vežbajući samostalno ili u grupi.

Kako da vežbate?
Koje materijale da koristite za vežbu?
Kako da dobijete povratnu informaciju o vašem prevodu?
Kako da proširite opšte znanje?
Kako da poboljšate znanje pasivnih jezika?
Kako da poboljšate znanje aktivnih jezika?
Kako da govorite prilikom prevođenja?
Kako da aktivno slušate i analizirate?
Kako da poboljšate pamćenje?
Kako da beležite kada prevodite konsekutivno?
Kako da vršite preformulisanje?
Kako da pratite sopstveni prevod?
Kako da adekvatno podelite pažnju?
Kako da regulišete zaostajanje za govornikom kada prevodite simultano?
Kako da predvidite šta će govornik reći?
Kako da upravljate stresom?

 
     
 
TEČAJEVI
Tečaj simultanog i konsekutivnog prevođenja
Tečaj simultanog prevođenja
Tečaj konsekutivnog prevođenja
Tečaj simultanog i/ili konsekutivnog prevođenja na daljinu
Pripremni tečaj konferencijskog prevođenja
Individualni časovi usmenog prevođenja
Pročitaj opširnije
 
SEMINARI
Teorija i praksa pismenog i usmenog prevođenja
Bezbednosni aspekti prevodilaštva
Pročitaj opširnije
 
"EKIPA 4"
Dodatni popust za "Ekipa 4" upis važi jedino u slučaju kada polaznici sami oforme jezičku grupu od najmanje 4 polaznika i prijave se za pohađanje tečaja kao ekipa (grupa).
Pročitaj opširnije
 
POLAZNICI
20 godina, 20 generacija, više od 600 polaznika obučenih za simultano i konsekutivno prevođenje.
Osim onih koji su sami investirali u svoje obrazovanje i usavršavanje, na tečejeve usmenog prevođenja svoje zaposlene upisivale su i mnoge kompanije, banke, državne ustanove, ministarstva, sportske organizacije, strane ambasade, međunarodne organizacije
Pročitaj opširnije
 
AKREDITOVANI INSTRUKTORI

Od 16. do 20. septembra 2013, u Generalnoj direkciji za prevođenje (SCIC) Komisije EU u Briselu održana je obuka za buduće nastavnike na dvogodišnjim master studijama konferencijskog prevođenja, a u okviru programa saradnje TEMPUS. Nakon završene obuke dva instruktora u našoj školi usmenog prevođenja postali su akreditovani treneri konferencijskog prevođenja: Vladimir Pavlović (francuski) i Milan Milanović (engleski).

 
 
 
 
 
 
           
ŠKOLA USMENOG
PREVOĐENJA
PISMENO
PREVOĐENJE
ŠKOLA STRANIH
JEZIKA
TRENING
CENTAR
MULTI SERVIS
         
O školi Stručno prevođenje   Simultano prevođenje O nama
Tečajevi Terminologija   SDL Trados Studio Kontakt
Seminari Osiguranje kvaliteta     Dokumenti
Instruktori Upravljanje kvalitetom      
Polaznici Jezici      
Prijava/Cene/Ugovor Stono izdavaštvo (DTP)        
Galerija Klijenti        
  Tehnologija