POČETNA STRANAŠKOLA USMENOG PREVOĐENJAPISMENO PREVOĐENJEŠKOLA STRANIH JEZIKATRENING CENTAR
 
O NAMAKONTAKTDOKUMENTI
   
Iako ste vrlo obrazovani i dobro informisani, Vi nikada ne učestvujete u razgovorima koje prevodite.
 
 
   
 
 
  ČESTO POSTAVLJANA PITANJA
 
 
 
 
PRIJAVA ZA POHAĐANJE TEČAJA/SEMINARA

Slanjem prijave samo ste evidentirani kao potencijalni polaznik tečaja usmenog prevođenja. Jedino vam potpisivanje Ugovora garantuje pohađanje odabranog tečaja. Opšte uslove za pohađanje tečaja (Ugovor) možete pogledati OVDE.
Ime i prezime:
Matični broj (JMBG):
Grad:
Ulica i broj:
Telefon u stanu:
Telefon na poslu:
Mobilni telefon:
E-mail:
Preduzeće u kome radite:
Naziv vašeg radnog mesta:
Podaci o stečenom obrazovanju
Završen fakultet. Upišite naziv fakulteta
Apsolvent. Upišite naziv fakulteta 
Student  godine. Upišite naziv fakulteta 
Završena srednja škola. Upišite naziv škole
Prijavljujem se na tečaj/seminar:
Pripremni tečaj konferencijskog prevođenja
STANDARDNI tečaj simultanog i konsekutivnog prevođenja
STANDARDNI tečaj konsekutivnog prevođenja
STANDARDNI tečaj simultanog prevođenja
Tečaj simultanog i konsekutivnog prevođenja na daljinu
Tečaj simultanog prevođenja na daljinu
Tečaj konsekutivnog prevođenja na daljinu
Individualne vežbe simltanog/konsekutivnog prevođenja
SEMINAR: Teorija i praksa pismenog i usmenog prevođenja
SEMINAR: Bezbednosni aspekti prevodilaštva
U grupi za jedan od dole navedenih jezika :
ENGLESKI FRANCUSKI RUSKI
NEMAČKI ITALIJANSKI ŠPANSKI
Troškove pohađanja tečaja :
snosim ja lično snosi moje preduzeće
Za tečaj na koji se prijavljujem sam saznao :
Preporuka bivšeg polaznika Na INFOSTUD sajtu
Pretraživanjem interneta Štampani propagandni materijal
Na Facebook mreži Drugo, molimo navedite
 


 
  Opšte napomene
Cena (ne zavisi od broja polaznika u jezičkoj grupi)
85.000,00 RSD
Trajanje tečaja (zavisi od broja polaznika u jezičkoj grupi)
1 polaznik 12 nastavnih sesija po 120 minuta
  Preporučuje se 1 nastavna sesija nedeljno (subotom ili nedeljom). Trajanje tečaja u tom slučaju je 12 nedelja, odnosno 3 meseca.
2 polaznika 24 nastavne sesije od  po 90 minuta ili 12 nastavnih sesija od po 180 minuta
  Preporučuje se 1 nastavna sesija nedeljno (subotom ili nedeljom). Trajanje tečaja u tom slučaju je 24 ili 12 nedelja, odnosno 6 ili 3 meseca.
3 polaznika 24 nastavne sesije od  po 135 minuta
  Preporučuje se 1 nastavna sesija nedeljno (subotom ili nedeljom). Trajanje tečaja u tom slučaju je 24 nedelje, odnosno 6 meseci.
4 polaznika 24 nastavne sesije od  po 180 minuta
  Preporučuje se 1 nastavna sesija nedeljno (subotom ili nedeljom). Trajanje tečaja u tom slučaju je 24 nedelje, odnosno 6 meseci.
5 polaznika 24 nastavne sesije od  po 225 minuta
  Preporučuje se 1 nastavna sesija nedeljno (subotom ili nedeljom). Trajanje tečaja u tom slučaju je 24 nedelje, odnosno 6 meseci.
Cena (ne zavisi od broja polaznika u jezičkoj grupi)
58.000,00 RSD
Trajanje tečaja (zavisi od broja polaznika u jezičkoj grupi)
1 polaznik 6 nastavnih sesija po 120 minuta
  Preporučuje se 1 nastavna sesija nedeljno (subotom ili nedeljom). Trajanje tečaja u tom slučaju je 6 nedelja, odnosno 45 dana.
2 polaznika 12 nastavnih sesija od  po 90 minuta ili 6 nastavnih sesija od po 180 minuta
  Preporučuje se 1 nastavna sesija nedeljno (subotom ili nedeljom). Trajanje tečaja u tom slučaju je 12 ili 6 nedelja, odnosno 3 meseca ili 45 dana.
3 polaznika 12 nastavnih sesija od  po 135 minuta
  Preporučuje se 1 nastavna sesija nedeljno (subotom ili nedeljom). Trajanje tečaja u tom slučaju je 12 nedelja, odnosno 3 meseca.
4 polaznika 12 nastavnih sesija od  po 180 minuta
  Preporučuje se 1 nastavna sesija nedeljno (subotom ili nedeljom). Trajanje tečaja u tom slučaju je 12 nedelja, odnosno 3 meseca.
5 polaznika 12 nastavnih sesija od  po 225 minuta
  Preporučuje se 1 nastavna sesija nedeljno (subotom ili nedeljom). Trajanje tečaja u tom slučaju je 12 nedelja, odnosno 3 meseca.
Napomena:
Škola, može da organizuje manji broj časova simultanog i/ili konsekutivnog prevođenja prema želji polaznika u kom slučaju cena zavisi od dogovorenog broja časova. Za pripremni tečaj škola ne izdaje sertifikat.
     
 
 
Dodatni popust za "Ekipa 4" upis važi jedino u slučaju kada polaznici sami oforme jezičku grupu od najmanje 4 polaznika i prijave se za pohađanje tečaja kao ekipa (grupa)
 
 
 
TEČAJEVI
Tečaj simultanog i konsekutivnog prevođenja
Tečaj simultanog prevođenja
Tečaj konsekutivnog prevođenja
Tečaj simultanog i/ili konsekutivnog prevođenja na daljinu
Pripremni tečaj konferencijskog prevođenja
Individualni časovi usmenog prevođenja
Pročitaj opširnije
 
SEMINARI
Teorija i praksa pismenog i usmenog prevođenja
Bezbednosni aspekti prevodilaštva
Pročitaj opširnije
 
 
       
 

Opšti uslovi za pohađanje tečaja usmenog prevođenja

ČLAN 1

POLAZNIK, XXXXXXXXX se potpisivanjem ovog Ugovora upisuje na TEČAJ USMENOG PREVOĐENJA , grupa za XXXXXXX jezik, koji MULTI SERVIS d.o.o. Preduzeće za pružanje usluga iz oblasti primenjene nauke, kulture i umetnosti, Novi Beograd, Španskih boraca 34a organizuje i realizuje u okviru svoje Škole prevođenja, prema sopstvenom nastavnom programu i metodu savladavanja veštine usmenog prevođenja.

ČLAN 2

Potpisivanjem ovog Ugovora Polaznik potvrđuje da je upoznat sa dole navedenim uslovima pohađanja tečaja za koji se prijavljuje i u vezi sa tim prihvata način i rokove plaćanja školarine.

Tečaj počinje XXXXXXX godine. Ukupno trajanje tečaja je XX nastavnih seansi (nedelja), i to:

KONSEKUTIVNO i SIMULTANO PREVOĐENJE, XX termina po XXX minuta ako je u jezičkoj grupi najviše 1/2/3/4/5 polaznika.
1 polaznik u jezičkoj grupi
12 nastavnih sesija po 120 minuta
2 polaznika u jezičkoj grupi
24 nastavne sesije od  po 90 minuta ili 12 nastavnih sesija od po 180 minuta
3 polaznika u jezičkoj grupi
24 nastavne sesije od  po 135 minuta
4 polaznika u jezičkoj grupi
24 nastavne sesije od  po 180 minuta
5 polaznika u jezičkoj grupi
24 nastavne sesije od  po 225 minuta
Broj polaznika po jezičkoj grupi se određuje nakon završenog upisa, odnosno neposredno pre početka nastave i isključivo zavisi od proja prijavljenih polaznika po jezičkim grupama.

.KONSEKUTIVNO ili SIMULTANO PREVOĐENJE, XX termina po XXX minuta ako je u jezičkoj grupi najviše 1/2/3/4/5 polaznika.
1 polaznik u jezičkoj grupi
6 nastavnih sesija po 120 minuta
2 polaznika u jezičkoj grupi
12 nastavnih sesija od  po 90 minuta ili 6 nastavnih sesija od po 180 minuta
3 polaznika u jezičkoj grupi
12 nastavnih sesija od  po 135 minuta
4 polaznika u jezičkoj grupi
12 nastavnih sesija od  po 180 minuta
5 polaznika u jezičkoj grupi
12 nastavnih sesija od  po 225 minuta
Broj polaznika po jezičkoj grupi se određuje nakon završenog upisa, odnosno neposredno pre početka nastave i isključivo zavisi od proja prijavljenih polaznika po jezičkim grupama.

Pod jezičkom grupom podrazumeva se grupa polaznika za isti strani jezik koju obučava jedan instruktor. Konačan raspored časova (dani, vreme i mesto održavanja nastave) organizator tečaja će objaviti najkasnije 7 dana pre početka tečaja.

NAČIN PLAĆANJA ŠKOLARINE

KREDIT. Ukupna cena školarine iznosi XXXX dinara. U cenu je uključen i PDV. Celokupnu uplatu u ime POLAZNIKA izvršiće Raiffeisenbank a.d. Beograd po osnovu odobrenog kredita POLAZNIKU.

RATE DO ZAVRŠETKA TEČAJA. Ukupna cena školarine iznosi XXXX dinara. U cenu je uračunat i PDV. Prilikom potpisivanja ugovora polaznik je uplatio iznos od 20.000,00 dinara na ime rezervacije mesta u grupi. Ostatak od XXXX dinara polaznik je obavezan da uplati najkasnije do XX.XX.XXXX. godine. Broj rata je proizvoljan.

AVANS. Ukupna cena školarine iznosi XXXX dinara. U cenu je uračunat i PDV. Prilikom potpisivanja ugovora polaznik je uplatio celokupan iznos školarine u iznosu od XXXX dinara.

ČLAN 3

POLAZNIK može odustati od pohađanja Tečaja iz člana 1 ovog Ugovora. Otkazivanje se vrši pismenim putem u prostorijama MULTI SERVISA.

Ako POLAZNIK odustane od pohađanja tečaja zbog okolnosti koje nije mogao izbeći ili otkloniti a koje bi, da su postojale u vreme prijavljivanja predstavljale opravdanu smetnju njegovom prijavljivanju (bolest duža od 30 dana, nesreća, itd.), MULTI SERVIS vraća POLAZNIKU ili uplatiocu uplaćeni iznos bez kamate uz odbitak stvarnih troškova. POLAZNIK je dužan da u roku od tri dana od dana otkazivanja dostavi MULTI SERVISU pismenu potvrdu o nastanku gore navedenih okolnosti izdatu od nadležnih organa.

U svakom drugom slučaju MULTI SERVIS ima pravo na nadoknadu zbog neopravdanog otkazivanja, koja se određuje u zavisnosti od vremena otkazivanja, i to prema sledećoj tabeli:

Broj dana do početka tečaja

preko 30

Procentualni iznos nadoknade od ukupne cene tečaja

5%

Broj dana do početka tečaja

od 30 do 22

Procentualni iznos nadoknade od ukupne cene tečaja

20%

Broj dana do početka tečaja

od 21 do 15

Procentualni iznos nadoknade od ukupne cene tečaja

35%

Broj dana do početka tečaja

od 14 do 8

Procentualni iznos nadoknade od ukupne cene tečaja

50%

Broj dana do početka tečaja

od 7 do 4

Procentualni iznos nadoknade od ukupne cene tečaja

70%

Broj dana do početka tečaja

od 3 i manje

Procentualni iznos nadoknade od ukupne cene tečaja

90%

 svi rokovi računaju se od dana predviđenog za početak tečaja

MULTI SERVIS se obavezuje da će povraćaj uplaćene školarine POLAZNIKU ili uplatiocu, po stavu 2 i 3 ovog člana Ugovora, obaviti u roku od 15 dana od dana podnošenja pismenog zahteva POLAZNIKA i dostavljanja odgovarajuće dokumentacije, na žiro račun polaznika.

ČLAN 4

MULTI SERVIS ne može preuzeti odgovornost za štete koje bi mogle nastati usled promena prouzrokovanih višom silom. MULTI SERVIS zadržava pravo da odgodi ili otkaže tečaj u slučaju nedovoljnog broja polaznika i o tome obavesti POLAZNIKA najmanje 5 dana pre početka tečaja. U tom slučaju MULTI SERVIS vraća POLAZNIKU ili uplatiocu uplatu u celosti bez kamate u roku od 8 dana od dana otkaza i POLAZNIK ne može da zahteva nikakva obeštećenja.

Isto tako, MULTI SERVIS može iz opravdanih razloga da promeni neke od opštih uslova (početak tečaja, mesto i vreme održavanja časova) iz člana 2 ovog Ugovora, a POLAZNIKA o tome obavesti najmanje 5 dana pre početka tečaja.

ČLAN 5

MULTI SERVIS se obavezuje da nakon završenog tečaja i obavljenog ispita, svim POLAZNICIMA koji su sa uspehom položili završni test, uruči dokument o stručnoj osposobljenosti (SERTIFIKAT).

ČLAN 6

U slučaju spora po ovom Ugovoru mesno je nadležan stvarno nadležni sud prema sedištu MULTI SERVISA.

ČLAN 7

Ugovor stupa na snagu danom uplate rezervacije ili prve rate školarine.

ČLAN 8

Ovaj Ugovor je sačinjen u 3 (tri) primerka, od kojih 1(jedan) zadržava POLAZNIK, a 2 (dva) MULTI SERVIS.

   
       
 
 
           
ŠKOLA USMENOG
PREVOĐENJA
PISMENO
PREVOĐENJE
ŠKOLA STRANIH
JEZIKA
TRENING
CENTAR
MULTI SERVIS
         
O školi Stručno prevođenje   Simultano prevođenje O nama
Tečajevi Terminologija   SDL Trados Studio Kontakt
Seminari Osiguranje kvaliteta     Dokumenti
Instruktori Upravljanje kvalitetom      
Polaznici Jezici      
Prijava/Cene/Ugovor Stono izdavaštvo (DTP)        
Galerija Klijenti        
  Tehnologija